GMS เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า FOREST for LIFE

FOREST for LIFE

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 บริษัท จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน FOREST for LIFE ร่วมกับ PTT Group ที่ จังหวัดระยอง มุ่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงให้กับแนวชายฝั่งทะเล

กิจกรรมนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายหาดด้านทิศตะวันออกของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน FOREST for LIFE เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงให้กับแนวชายฝั่ง ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดระยอง ได้เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนในอนาคตได้อีกด้วย

FOREST for LIFE
FOREST for LIFE
FOREST for LIFE 7

แหล่งที่มาข้อมูลกิจกรรม
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230701121750078

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว: วฐิต  กลางนอก
ผู้เรียบเรียง: กนกพร ประสงค์
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง