กองทุน GMS ช่วยเหลือชาวนาบ้านกลาง หมู่ 6 ทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 22

กองทุน GMS

กองทุนGMS นี้ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 1 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 เป็นแนวคิดของคุณสมเกียรติ ไชยศรีรัตนากูล ผู้ก่อตั้งบริษัท โดยนำเงินส่วนตัวมาช่วยเหลือชาวนาบ้านกลาง หมู่ 6 ต.ทุ่งฝาย จ.ลำปาง ในด้านการลงทุน เช่น การซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง ในนามบริษัท จี.เอ็ม.เอส ชาวบ้านจึงเรียกว่า “กองทุน จี.เอ็ม.เอส ” ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตเมล็ดข้าว และ ช่วงสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชาวนา

โดยมอบหมายคณะกรรมการ กองทุนGMS รายชื่อ ดังต่อไปนี้ ช่วยดูแล

  1. คุณจำนงค์ ธรรมวงศ์  (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
  2. คุณพรพันธ์ พัฒพร
  3. คุณจงกลณี ณ ลำปาง
  4. คุณสุภิญ อินต๊ะสงคะ
  5. คุณกาญจนาวดี เลี่ยมสกุล

นอกจากนี้มีการกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการยืมคืน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนกับชาวนารายอื่น และได้รับโอกาสเช่นเดียวกัน